Zasady i warunki

Zasady i warunki


Vítejte v elektronickém obchodě https://recoveryseed.cz/

Obchodní podmínky, informace a Zásady ochrany osobních údajů ZDE (dále jen GDPR) zde uvedené platí pro objednávky v našem internetovém obchodě, případně v sídle firmy.

Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží kupujícím.

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku: RECOVERY SEED s.r.o., se sídlem Bochenkova 256/6, 748 01 Hlučín , identifikační číslo: 08391955, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://recoveryseed.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Úvodní ustanovení 

Provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající) je: RECOVERY SEED s.r.o.

IČO: 08391955

DIČ: CZ08391955
Sídlo: Bochenkova 256/6, 748 01 Hlučín 

                           Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu – 2101676092/2010  

IBAN: CZ22 2010 0000 0021 0167 6092, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Prodávající se zabývá zejména prodejem a výrobou ocelových destiček pro uchování kryptoměn (seed) a to včetně příslušenství (gravírovací tužky,automatický dulčík, náhradní hroty pro gravírovací tužky, leštící ubrousky).

 1. Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

 1. Další ustanovení v obchodních podmínkách blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření kupní smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 3. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 4. Prodávající dodá kupujícímu zboží v případě, že se jedná o Českou republiku, na dobírku nebo dle zvoleného způsobu úhrady po zaplacení objednávky kryptoměnou, platební kartou prostřednictvím platebního systému na účet prodávajícího. Zboží je doručováno výhradně prostřednictvím společnosti Zásilkovna (viz. „Způsoby odběru zboží zakoupeného on-line“). V případě dodání objednávky mimo území České republiky prodávající zasílá zboží na základě zaplacené faktury, která je zákazníkovi zaslána následně po potvrzení objednávky.

 5. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu www.recoveryseed.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení konkrétní objednávky.

 6. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do čtrnácti (14) dnů od jeho doručení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem používané, nošené či mechanicky poškozené a musí být vráceno v původním obalu.  

 7. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.  

Dodací podmínky 

 1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.

 2. Za dodání zboží se považuje odeslání zboží kupujícímu na adresu, kterou uvedl v objednávce.

 3. Prodávající obvykle dodá zboží ve standardní době do tří (3) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, je povinen mu tuto skutečnost neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, je-li u konkrétního zboží uvedena delší dodací lhůta – např. u zakázkově upravených destiček nebo většího množství sortimentu. V takovém případě je doba dodání stanovena prodávajícím po důkladném obeznámení s rozsahem a typem grafických úprav a činí obvykle sedm (7) dní, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

 4. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší, zejména vzhledem k povaze zboží nabízeného prodávajícím jako jsou ručně upravené destičky na zakázku dle přání zákazníka a další sortiment prodávajícího.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení objednávky či faktury), objednání jiného zboží, případně finančním dorovnání ceny nebo jiné adekvátní náhrady.

 6. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 7. Zboží je dodáváno výhradně prostřednictvím služby Zásilkovna jako doporučená zásilka na adresu uvedenou v objednávce do vybraného výdejního místa společnosti Zásilkovna nebo do Zásilkovny místní pobočky České pošty /dle volby kupujícího/.

 8. Poštovné pro Českou Republiku: cena doporučené zásilky při platbě předem platební kartou nebo zvolenou kryptoměnou je od 65,- Kč (záleží na zvoleném typu přepravy – na adresu /Zásilkovna prostřednictvím České pošty/ nebo do zvoleného výdejního místa Zásilkovny – cena zásilky bude generována v nákupním košíku dle specifikace každé jednotlivé objednávky), doporučená zásilka s dobírkou včetně poštovného je od 85,- Kč (65,- kč + 20 kč,- dobírka)

 9. Cena poštovného je uvedena vždy u konkrétního výrobku či zboží, pokud není na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím cena poštovného stanovena jiným způsobem (sleva).

 10.  V případě objednání zboží v hmotnosti nad 2 kg může být poštovné účtováno individuálně, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

Cena zboží a platební podmínky  

 1. Kupní cena zboží je splatná na základě výzvy k úhradě, resp. faktury, před dodáním zboží nebo na základě uhrazení dobírkové částky při převzetí zásilky.

 2. K cenám výrobků na stránkách internetového obchodu není připočítáno poštovné. Vaše zásilky destiček a dalšího sortimentu balíme do bublinkové folie tak, aby nedošlo k jejich poškození, případně jiného obalového materiálu dle povahy dodávaného zboží.

 3. Ceny jsou uváděny v Kč s DPH, neboť prodávající je plátcem DPH.  V případě větší objednávky může poskytnout prodávající kupujícímu individuální slevu na základě předchozí dohody, pokud není uvedeno jinak. Výše uvedené neplatí pro již zlevněné zboží. Na individuální slevy není právní nárok, s výjimkou avízovaných slev na veškerý sortiment prodávajícího na stránkách prodávajícího či uvedené slevy u konkrétního produktu.

 4. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad.

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně platební kartou platební bránou Stripe;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Coinbase Commerce;
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány BTCpay
 • hotově nebo platební kartou při převzetí zboží od kurýra nebo na pobočce Zásilkovny (na dobírku)

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, není-li výslovně sjednáno jinak. Kupní cenou se dále rozumí i náklady spojené s dodáním zboží.

 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani případ, kdy kupující zvolil jako platební metodu pro platbu kupní ceny bezhotovostní převod (kryptoměna) nebo platební kartou.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy, resp. neprodleně v závislosti na zvolené formě úhrady.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, případně uvést své jméno, pokud není zároveň majitelem účtu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě, kdy kupující zvolil jako platební metodu pro platbu kupní ceny bezhotovostní převod na účet prodávajícího /prostřednictvím platebního systému/ bude zboží odesláno až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není dohodnuto jinak.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, o čemž je povinen kupujícího ihned informovat. V takovém případě má kupující možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do pěti (5) dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy lze podat na adresu sídla společnosti a také prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího na 

E-mailinfo@recoveryseed.cz 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) doprava a převzetí zboží

Vzor pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení ZDE: stáhnout dokument

 1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle článku 2 níže, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla společnosti prodávajícího RECOVERY SEED s.r.o., se sídlem Bochenkova 256/6, 748 01 Hlučín či na adresu elektronické pošty prodávajícího na

E-mail:

info@recoveryseed.cz

 1. Kupující má právo podle občanského zákoníku v platném znění, odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit

 • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; destičky upravené tzv. na míru dle přání kupujícího nelze odstoupit a zboží vrátit bez udání důvodu, ostatní ustanovení občanského zákoníku týkající se reklamačního řízení tímto nejsou dotčena. (viz.čl „Záruka a Reklamace“ níže)

 • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze; jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 • od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (pro vyloučení pochybností se uvádí, že takovýmto zbožím není zakoupená destička či příslušenství)

 • od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal (jsou-li takové nahrávky součástí zásilky).

 1. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, na své náklady doručit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) do výdejního místa Zásilkovny, ve které byla zásilka kupujícím vyzvednuta. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do čtrnácti (14) dnů zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácené zboží zaslané na adresu prodávajícího na dobírku, není prodávající povinen přijmout.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 4. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upravena v ceníku poštovného nebo jiné části těchto obchodních podmínek.

 8. Výše uvedené podmínky platí rovněž v případě nákupu zboží v sídle firmy, pokud je tento způsob nákupu sjednán individuálně mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je při zakoupení zboží řádně obeznámen se stavem a kvalitou zakoupeného produktu. Zakoupené zboží lze bez udání důvodu vrátit na adresu výdejního místa prodávajícího do čtrnácti (14) dnů od jeho zakoupení (určující je datum doručení zboží na adresu výdejního místa jakýmkoliv způsobem) s úmyslem odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Takto vrácené zboží nesmí být nošené či jinak používané nebo mechanicky poškozené a musí být vráceno v původním obalu, pokud není uvedeno jinak. Ustanovení upravující vrácení a reklamaci na zakázku upraveného zboží tímto nejsou dotčena.

 9. Jakékoliv pozdější reklamace a požadavky zákazníka nejsou považovány za odstoupení od smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a dalších ustanovení a budou řešeny v rámci reklamačního řádu prodávajícího uvedeného níže. 

 10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

Ochrana osobních údajů 

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jak ze strany kupujícího, tak ze strany prodávajícího jsou důvěrné a budou použity pouze níže uvedeným způsobem.

 2. Prodávající má povinnost vyřadit registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně (e-mailem) požádá.

 3. Veškeré nakládání s osobními údaji v rámci internetového obchodu a webového rozhraní prodávajícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 4. Prodávající prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich používáním. Veškeré informace získané v obchodním styku nebudou poskytovány třetím osobám ani používány jiným než stanoveným způsobem. Jakékoliv další používání získaných informací bude předem konzultováno s konkrétním kupujícím.

 5. Získané informace bude prodávající užívat výlučně pro potřebu obchodního styku se svými zákazníky.

 6. Společnost RECOVERY SEED s.r.o. používá při komunikaci se zákazníky elektronickou poštu (dále jen e-mail) nebo telefonní číslo formou sms, dle zvolené služby. Některé obchodní procesy využívají automaticky při komunikaci s uživatelem emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo zasílání newsletteru. 

 7. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Podmínky ochrany osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, naleznete zde: Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR) 

Závěrečná ustanovení  

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den zakoupení zboží v elektronickém obchodě, přičemž platí, že rozhodný je den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek v platném znění, není-li dohodnuto jinak.

Záruka a Reklamace (Reklamační řád)

 I.         Záruční podmínky 

Provozovatel internetového obchodu (dále jen prodávající) poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů.                                       

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené: 

 • Mechanickým poškozením

 • Běžným opotřebením v rámci obvyklého užívání

 • Změnami v barvách galvanizace

 • Nevhodným zacházením a údržbou

 • Vnějšími vlivy

 • Zásahem třetí osoby

UPOZORNĚNÍ

Pro dlouhodobé zachování původního vzhledu produktů doporučujeme tyto před zbytečným působením vnějších povětrnostních vlivů.  Přestože jsou naše výrobky odolné (žáruvzdorné) neměly by přijít do dlouhodobého nežádoucího kontaktu s vodou, která může zkrátit jejich životnost a způsobit změny v barvě galvanizace či jiné změny barvy povrchové úpravy základního i doplňkového sortimentu.

 1. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) bez zbytečného odkladu, nejlépe do pěti (5) dnů od zjištění vady. Oznámení o vadě s její specifikací pošle kupující na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu.

 2. Kupující je povinen uvést číslo objednávky, doložit doklad o zakoupení zboží (faktura, dodací list, dokladu o zaplacení /EET účtenka v běžném režimu/. Bez předložení platného dokladu o zakoupení (při jeho ztrátě), může prodávající reklamaci uznat pouze v případě, že se jedná o originální výrobek prodávajícího, kdy je prodávající na základě této skutečnosti schopen předmětné zboží identifikovat.

 3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do tří (3) pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, sms či telefonicky, pokud se nedohodnou jinak.

 4. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 5. Reklamace týkající se odlišného vzhledu zboží v závislosti na barevném rozlišení monitoru PC, nemohou být důvodem pro jeho vrácení.    

         II.            Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží 

 1. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších zákonů a nařízení.

 2. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu.

 3. Vracené zboží musí být nepoškozené a nesmí vykazovat známky používání a musí být vráceno v původním obalu. Pokud není možné vrátit zboží v originálním obalu, může prodávající nárokovat úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.

 4. Kupující nemá nárok odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v případě, že zboží bylo vyrobeno na zakázku (viz. originální výrobky prodávajícího) nebo bylo zboží jiným způsobem upraveno dle přání zákazníka (dle ustanovení občanského zákoníku). Obecná ustanovení týkající se práv kupujícího a jeho nároků vyplývajících ze záruky, reklamace a odstoupení od smlouvy tím nejsou nijak dotčena.

 5. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce písemně informovat (e-mail).

 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 7. V případě zboží vráceného prostřednictvím přepravní služby musí být zboží dostatečně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalenou či přepravou poškozenou zásilku nepřevzít.

 8. Zboží musí být prodejci vráceno kompletní, tedy i s případnými dárky k nákupu. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že toto kupující nedodrží, má prodávající právo přiměřeně ponížit kupní cenu (zápočet).

 9. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 11. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 12. Při odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a dohodne s ním způsob vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit email společnosti nebo kontaktní formulář umístěný ve webovém rozhraní obchodu do jehož textu uvede “Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: …, číslo objednávky: …“. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat také korespondenčně na adresu sídla společnosti prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v kontaktních údajích v čl. 1 obchodních podmínek (dále jen „elektronická adresa prodávajícího“).

 13. Pokud již došlo kupujícím k uhrazení částky a vznikl mu nárok na odstoupení od smlouvy, prodávající zašle na adresu kupujícího dobropis, který kupující potvrdí a zašle zpět prodávajícímu. Na základě přijetí potvrzení od zákazníka, prodávající provede vrácení peněz, pokud není dohodnuto jinak.

Formulář odstoupení od smlouvy naleznete zde: Odstoupení od smlouvy

     III.             Odpovědnost za vady a opravy        

 1. Při převzetí zboží je kupující povinen provést kontrolu zboží, a pokud to není možné, musí provést kontrolu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží či výrobku. Nemá-li zakoupené zboží požadovanou jakost a bezvadnou kvalitu při převzetí, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, tedy výměnu zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a jedná se o skutečnou vadu (nikoliv např. přirozenou vlastnost použitých materiálů či kresbu přírodních materiálů).

 2. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, např. příslušenství, může kupující požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy (vrácení peněz). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou a opravu lze provést bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatnou opravu zboží (příslušenství).

 3. Právo na výměnu zboží či opravu její součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud tato způsobuje, že nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má i kupující právo od smlouvy odstoupit.       

 4. Pokud kupující neodstoupí od smlouvy dle platných právních předpisů nebo pokud neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti či opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.  

 5. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; destičky upravené tzv. na míru dle přání kupujícího nelze odstoupit a zboží vrátit bez udání důvodu, ostatní ustanovení občanského zákoníku týkající se reklamačního řízení tímto nejsou dotčena. Kupující může od smlouvy odstoupit v případě, že zboží trpí neopravitelnou vadou či z jiného právního důvodu, nemůže však odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a obecná ustanovení upravující odstoupení od smlouvy se v tomto případě nepoužijí. V případě zboží upraveného na zakázku /přání kupujícího/ záleží výměna zboží či odstoupení od smlouvy na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, ustanovení týkající se odpovědnosti za vady tím nejsou nijak dotčena.

           IV.               Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 2. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

 3. Ustanovení uvedená v čl. 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 4. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

 5. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Sv. Čecha 750/4, 743 01 Bílovec, či elektronickou poštou na adrese info@recoveryseed.cz

 6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 7. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.  

      

      V.              Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího info@recoveryseed.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 8. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 9. Naše společnost nenese zodpovědnost za případné ztráty vašeho Seedu ke kryptoměnám. Nezodpovídá za čitelnosti slov nebo písmen, která se mohou časem stát nečitelná.

 10. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 11. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 12. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 13. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování

       VI.               Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.    

Zakázková výroba, dárkové poukazy a slevy 

V rámci servisu pro naše zákazníky nabízíme také úpravu destiček na zakázku:

Na vámi zakoupenou destičku můžeme umístit dle vašich kritérií zvolený TEXT (+300 kč) k ceně zakoupené destičky včetně příslušenství nebo LOGO (+600 Kč) připočteno ke standardní ceně zakoupeného zboží včetně příslušenství. Zvolenou možnost můžete specifikovat při vložení do nákupního košíku.

Dotazy k zakázkovým úpravám produktů prosím směřujte na:

e-mail: info@recoveryseed.cz

Pokud, i přes naši veškerou snahu, obdržíte zboží a najdete na něm technické vady či mechanické poškození, poškozené části, kontaktujte prodávajícího na výše uvedený email a následně s vámi bude dohodnut další postup. Podobným způsobem prosím postupujte v případě internetových objednávek. Následně společně zvolíme nejvhodnější postup. 

Pokud se vám podařilo mechanicky poškodit produkt zakoupený v našem obchodě, je možné v některých případech opravit. Cena této služby bude určena po důkladném obeznámení se s daným poškozením.

Vaše požadavky se pokusíme vyřešit k vaší úplné spokojenosti!  

Drobné úpravy při zakoupení našich produktů provádí naše společnost Zdarma. 

Pozn. Destičky upravené na zakázku či jiným způsobem upravené dle přání zákazníka, nelze vrátit bez uvedení objektivního důvodu. Ostatní ustanovení týkající se záruky, reklamace a oprav nejsou tímto ustanovením dotčena a řídí se dle platných právních předpisů a obchodními podmínkami společnosti RECOVERY SEED s.r.o.

Dárkové poukazy:

Prostřednictvím našeho e-shopu lze zakoupit rovněž Dárkové poukazy na nákup našich produktů a dalšího sortimentu v hodnotě 1000,- kč, 2000,- kč, 3000,- kč  a 4000,- kč případně na jinou částku dle přání kupujícího.

Platnost všech našich dárkových poukazů je 6 měsíců, není-li na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím stanovena doba delší. 

Poukazy jsou k dispozici v sídle společnosti, k zaslání poštou v laminovaném provedení, po dohodě zasíláme poštou na vaši adresu či adresu obdarovaného, případně e-mailem ve formátu PDF, pakliže jsou poukazy uhrazeny buď v sídle společnosti, v e-shopu, nebo předem na účet.

Další informace k dárkovým poukazům naleznete na www.recoveryseed.cz

Slevy:

Kromě nákupních akcí, o kterých budete vždy informováni na našich stránkách či při návštěvě facebookových stránek a sociálních sítí, poskytujeme také individuální slevy a dárky stálým zákazníkům.

Akční nabídky a slevy neplatí vždy bezvýhradně pro internetový prodej a facebook market současně!

O našem postupu budete vždy informováni na webových stránkách společnosti.

Na individuální slevy a dárky není právní nárok! Změna systému slev vyhrazena. 

Jak nakupovat v e-shopu:

 1. Objednávku v našem internetovém velkoobchodě může uskutečnit pouze registrovaný zákazník.

 2. Zboží je rozděleno do skupin, u jednotlivých položek jsou uvedeny základní údaje a ceny.

 3. Vybrané zboží kliknutím na ikonku košíku uložíte do svého nákupního košíku.

 4. V košíku můžete znovu zkontrolovat výběr zboží, a to kliknutím na název zboží.

 5. Po vyplnění formuláře budete mít možnost svou objednávku překontrolovat a upravit.

 6. Pokračovat můžete odesláním Vaší objednávky.

 7. Po odeslání objednávky se Vám budeme neprodleně věnovat, případně vás informovat o stavu objednávky.

 8. UŽIVATELSKÝ ÚČET: Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující opakovaně poruší své povinnosti z kupní smlouvy vyplývající (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Pro další informace o produktu či objednávce nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na e-mail: info@sperky-recoveryseed.cz

Způsoby odběru zboží zakoupeného on-line nebo v sídle firmy 

 1. Zboží je dodáváno výhradně prostřednictvím služby Zásilkovna jako doporučená zásilka na adresu uvedenou v objednávce do vybraného výdejního místa společnosti Zásilkovna nebo do Zásilkovny místní pobočky České pošty /dle volby kupujícího/.

 2. Poštovné pro Českou Republiku: cena doporučené zásilky při platbě předem platební kartou nebo zvolenou kryptoměnou je od 65,- Kč (záleží na zvoleném typu přepravy – na adresu /Zásilkovna prostřednictvím České pošty/ nebo do zvoleného výdejního místa Zásilkovny – cena zásilky bude generována v nákupním košíku dle specifikace každé jednotlivé objednávky), doporučená zásilka s dobírkou včetně poštovného je od 85,- Kč (65,- kč + 20 kč,- dobírka)

 3. Cena poštovného je uvedena vždy u konkrétního výrobku či zboží, pokud není na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím cena poštovného stanovena jiným způsobem (sleva).

 4. V případě objednání zboží v hmotnosti nad 2 kg může být poštovné účtováno individuálně, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

 5. Osobní odběr (pouze po předchozí dohodě) – Při osobním odběru je zboží připraveno k vyzvednutí na adrese RECOVERY SEED s.r.o.,Bochenkova 256/6, 748 01 Hlučín. V případě osobního odběru budete informováni e-mailem, formou sms nebo telefonicky ihned, jakmile bude zboží připraveno k osobnímu odběru. Pokud se dostavíte dříve, než vás kontaktujeme, může se stát, že objednané, opravené či na zakázku vyrobené zboží ještě nebude připraveno k odběru!

 6. Zboží k osobnímu odběru, které dosud nebylo uhrazeno, bude rezervováno v sídle společnosti po dobu čtrnácti (14) dnů, pokud není dohodnuto jinak. Předem uhrazené, či jiným způsobem rezervované zboží (osobní odběr, zakázková výroba, pozáruční opravy, záloha na objednávku), může kupující vyzvednout či odebrat kdykoli a to na základě výzvy zaslané kupujícímu (e-mail, sms atd.). 

AUTORSKÁ PRÁVA:

Současná galerie, její struktura, grafický vzhled, texty, fotografie a grafika a také prezentované práce jsou výlučným majetkem, jejichž vlastníkem je RECOVERY SEED s.r.o. a podléhají právní ochraně ve shodě s autorským zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací a souvisejících zákonů. 

Všechny vzory a výrobky zveřejněné či vyrobené společností RECOVERY SEED s.r.o, nejedná-li se o zboží jiných výrobců, jsou majetkem společnosti a jejich společnost nesouhlasí s jejich dalším rozšiřováním a napodobováním.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2021.


Těšíme se na Vaše objednávky!!

 • RECOVERY SEED s.r.o
 • Bochenkova 256/6, 748 01 Hlučín
 • IČO: 08391955
 • DIČ: CZ08391955
 • info@recoveryseed.cz
 • +420 776 611 248 , +420 734 303 032
 • Facebook
 • Instagram

 

pl_PLPolish